Ямницький Вадим Маркович

Зав кафедри практичної психології та психотерапії

Науковий ступінь:Доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1741-1303

Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F78E-f-L_ES4mmT78jJHKNQpX8N3epEIE17neCaLDMQryakZowYnHGSocjAM28krM8zgUXfRqKWq2d5aWSDECYLo0krx5hNaKLI7_zys9NnFumIaDy9m3sjeOG9CMrtjJqn_Dmfz36b3n0lkl_gEkIN8JvUGA&user=d9ErozsAAAAJ

Web of Science(WoS) http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=D1rdAD51bhgfrYu2On7&search_mode=GeneralSearch&prID=dfc97112-a45c-427e-b15d-e327549734e6

DOI:

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Вікова та педагогічна психологія,
 • психологія розвитку, життєтворчості,
 • психологічне консультування,
 • психотерапія

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Вчитель математики і фізики» (1990 р.). Навчався в аспірантурі (1990-1993 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. Навчався в докторантурі (1999-2002 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Стаж роботи: 29 років

Дисертаційні дослідження:

 1. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія ««Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів»» (Одеса, 1993).
 2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці» (Київ, 2005).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член спеціалізованих вчених Рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій:
 1. Д 48.125.03 Національного університету «Острозька академія» м. Острог (з 2018 року до теперішнього часу);
 2. Д 41.053.03 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса (з 2011 до теперішнього часу);
 • Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
 1. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ (з 2011 до теперішнього часу);
 2. Психологія: реальність і перспектива. Збірник наукових праць РДГУ (з вересня 2016 року до теперішнього часу) Серія КВ № 18713-7513Р) (Категорія Б).
 • Здійснюю  наукове керівництво здобувачами ступеня PhD.
 • Виступаю офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 1. Методика та організація наукових досліджень;
 2. Основи глибинної психотерапії;
 3. Основи символдрами;
 4. Методика констатувального експерименту;
 5. Концепція аналітичного дослідження;
 6. Інноваційні тренінгові технології;
 7. Психологія життєтворчості

Автор понад 130 публікацій.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Ямницький. – Рівне: РДГУ, 2020. –  28 с. (авторський внесок 30 %).
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Ямницький. – Рівне: РДГУ, 2020. – 32 с. (авторський внесок 30 %)
 3. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» («Практична психологія»)» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 4. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та для вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 19 с. (авторський внесок 30 %).
 5. Програма фахового випробування зі спеціальності 053 «Психологія» для вступників на здобуття ступеня «Магістр» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра / Р. В. Павелків, В. М. Ямницький, А. М. Воробйов. – Рівне : РДГУ, 2020. ‒ 24 с. (авторський внесок 30 %).
 6. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами ОС «магістр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. –  34 с. (авторський внесок 30 %)
 7. Програма атестаційного екзамену здобувачів ОС бакалавр» за ОП «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія / Укладачі А.М.Воробйов, Р.В.Павелків, В.М.Яницький. – Рівне: РДГУ, 2021. – 38 с. (авторський внесок 30 %)

Основні публікації :

 1. Ямницький В.М. Життєві перспективи акмеперіоду особистості в контексті психології життєтворчості /В.М. Ямницький // Психологічний часопис. – Науково-практичний журнал Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. - №6, випуск 16. – 07.2018 р.- с.213-227 (електронний ресурс).
 2. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Психотерапія дітей та підлітків: традиції та сучасні підходи / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко, // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 147-153.
 3. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Психологічні особливості роботи з батьками в психотерапії дітей та підлітків. /В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць РДГУ. / упоряд. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – РДГУ, 2019. – Вип. 12. – С. 69-75.
 4. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Становлення ігрової терапії в психоаналітичних школах А. Фрейд та М. Кляйн / С.А.Литвиненко, В.М. Ямницький // Психологія реальність і перспективи: зб. наук. праць РДГУ. Вип. 14 / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ, - 258 с. - С. 130-135.
 5. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Концептуальні засади сучасного розвитку символдрами / В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи:  збірник наукових праць РДГУ. / упоряд.: проф. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол. Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. - Рівне : РДГУ,  2021. - Вип. 15. - С. 121-127.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Environmental and emotional predictors ofcognitive styles of air traffic controllers. Liubov Pomytkina, Olena Ichanska, Eduard Pomytkin, and Vadim Yamnitsky. E3S Web of Conferences 258, 02013 (2021) UESF-2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125802013.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Ямницький В.М., Литвиненко С.А. Сучасні практики психологічної допомоги /В.М. Ямницький, С.А. Литвиненко // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць / за заг. Ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – 323 с. – С.305-308.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Шестопал Іванна Анатоліївна. Психологічні особливості професійної самореалізації жінок зрілого віку: дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 /Іванна Анатоліївна Шестопал. Національний університет «Острозька академія». – Острог,  
 2. Широких Анастасія Олегівна. Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці. Доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  053-Психологія. Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.003 у Рівненському державному гуманітарному університеті. Рівне, 2020.
 3. Омельченко Тетяна Валентинівна. Психологічні чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів. Доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  053-Психологія. Спеціалізована вчена рада ДФ 47.053.004 у Рівненському державному гуманітарному університеті. Рівне, 2020.
© 2024 Психологія