ПОРЯДОК
 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Згідно нормативно-правових документів, що регулюють систему внутрішнього забезпечення якості освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. (Постанова КМ України від 21.09 2019№ 800 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190800.html).

Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними формами і видами. До основних форм підвищення кваліфікації належать: інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева) і дуальна, без відриву від виробництва.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (один кредит ЄКТС становить 30 годин). 

Ямницький Вадим Маркович

Литвиненко Світлана Анатоліївна

Сторож Олена Василівна

Бабак Костянтин Валерійович

Демянюк Олена Богданівна

© 2024 Психологія