СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Психологія»

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 053 Психологія

Реалізація ОПН «Психологія» передбачає творчу співпрацю із стейкхолдерами. ЇЇ організація на психолого-природничому факультеті здійснюється відповідно до «Положення про стейкхолдерів освітнього процесу у Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ)» (№6 від 30.06 2021 р.).

Розробка і впровадження освітньо-наукової програми 053 «Психологія» передбачає взаємодію із зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами.

Завдання інституції стейкхолдерів (груп впливу) - брати участь у моніторингу якості нормативних документів підготовки докторів філософії за спеціальністю «Психологія»: освітньо-наукових програм, планів, робочих програм освітніх компонентів, методичного забезпечення освітнього процесу; впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової роботи, тощо.

Співпраця із стейкхолдерами на психолого-природничому факультеті передбачає їх участь у роботі з оновлення діючих та розроблення нових освітніх програм за спеціальністю «Психологія», надання пропозицій щодо їх поліпшення та модернізації. Як і передбачено Положенням ВНЗ, зовнішні стейкхолдери рецензують освітні програми в частині фахової підготовки, не втручаючись у процедури здійснення освітнього процесу за обов’язковою складовою, що відповідає за формування результатів навчання із інтегральних та загальноосвітніх компетентностей здобувачів вищої освіти

Стейкхолдери мають право впливати на: розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст; оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науководослідна, навчально-методична, організаційна та виховна робота, міжнародна мобільність; вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін; якість методичного забезпечення навчальних дисциплін; якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетентностей, зазначених в освітній програмі; якість матеріально-технічної бази спеціальності; якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти; якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проєктах, конференціях, публікаціях тощо; забезпечення справедливості при розподілі стипендіальних коштів, місць відрахування здобувачів вищої освіти, переведення їх на бюджетні місця тощо.

Комунікація із стейкхолдерами передбачає короткострокові і довгострокові форми взаємодії, характер яких визначається завданнями підготовки в РДГУ професіонала  за спеціальністю психологія.

 

© 2022 Психологія