Науковий потенціал кафедр психології відображається у наукових доробках викладачів. Напрям, види, обсяг науково-пошукової роботи професорсько-викладацького коллективу фіксуються у щорічних наукових звітах базових структурних підрозділ психолого-природничого факультету:

За результатами наукової діяльності викладачів, навчально-науковим відділом РДГУ проводяться конкурси на визначення переможців у номінаціях: «Автор року», «Науковець року», «Науковий керівник», «Молодий науковець року», «Менеджер науки», «Винахідник року» із подальшим їх відзначенням та нагородженням

Викладачі здійснюють обговорення і презентацію результатів наукових пошуків на щорічних вузівських звітних науково-практичних конференціях у секціях психологічного спрямування.

Індивідуальні напрацювання викладачів представлені у пошуковій системі вільного доступу Google Scholar, яка забезпечує не лише презентацію наукових доробок, а й можливість для відстеження їх цитованості.

Професорсько-викладацький колектив кафедр психології має можливість друкувати свої наукові напрацювання у науковому часописі РДГУ «Психологія: реальність і перспективи» внесеного до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). Спеціальність 053-«Психологія». (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021, № 420.). Збірник «Психологія: реальність і перспективи» індексується у науковометричних базах Index Copernicus International; CrossRef; Google Scholar.

У останні роки викладачами кафедр психології підготовлено ряд підручників, посібників та монографій.

© 2024 Психологія