Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «ПСИХОЛОГІЯ» 
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Шифр ОК

Назва освітнього компоненту 

Навчальна платформа Moodle
(електронна адреса)

Прізвище, ім’я, вчене звання, вчений ступінь викладача

1 курс

ВК02

Методика констатувального екмперименту

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=510

проф. Ямницький В.М.

ВК01

Концепція аналітичного дослідження

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=511

проф. Ямницький В.М.

2 курс

ВК07

Розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=512

доц. Ставицька О.Г.

ВК08

Методи статистичної обробки емпіричних даних

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=513 

доц. Рудюк О.В.

ВК05

Психодіагностика (віковий аспект)

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=523

доц. Созонюк О.С.

ВК06

Онтогенетичні аспекти соціалізації особистості

https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=514 

доц. Широких А.О.

 

© 2024 Психологія