Аспірантура за психологічним спрямуванням у Рівненському державному гуманітарному університеті відкрита з кінця ХХ століття (1998 р.). Майже двадцять років (із 1998 р. по 2016 р.). в аспірантурі здійснювалася підготовка професіоналів наукового ступеня кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 про «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук» аспірантура РДГУ перейшла на підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 «Психологія».

Маючи належні надбання, аспірантура РДГУ не лише здійснює підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти, а й має можливість виступати осередком атестації наукових кадрів. Зокрема, у відповідності до Постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 13.12.2000 №37-06/10 в університеті, у період з 13.12.2000 по 13.12.2002 рр., функціонувала спеціалізована вчена рада К 47.053.01 з правом прийому до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07.

У одноразових спеціалізованих вчених радах на базі РДГУ проведені захисти здобувачів інших навчальних закладів

За роки існування в аспірантурі РДГУ проведено підготовку близько 30 науковців. Більшість із них успішно захистили кандидатські дисертації. Частина випускників, у подальшому, захистили наукові роботи на звання доктора психологічних наук (Філоненко, М. М., Корчакова Н. В.).

Дисертаційні дослідження здобувачів вищої освіти виконуються у руслі трьох психологічних шкіл, які сформувалися в науковому просторі університету:

Керівництво дисертаційними дослідженнями здобувачів наукового ступеня кандидата психологічних наук та науково-освітнього ступеня доктор філософії (PhD) за спеціальністю «Психологія» здійснювали науковці, що працюють в Рівненському державному університеті на постійній основі:

 • Павелків Р. В. – доктор психологічних наук, професор, професор РДГУ;
 • Ямницький В. М. – доктор психологічних наук, професор, професор РДГУ,
 • Михальчук Н. О – доктор психологічних наук, професор, професор РДГУ,
 • Корчакова Н. В. доктор психологічних наук, доцент, професор РДГУ

До керівництва дисертаційними роботами долучався директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, академік, доктор психологічних наук, професор С. Д. Максименко.

Більшість керівників (60%) мають не лише великий досвід у здійсненні наукового консультування, а й приймають участь в організації атестації кадрів вищої кваліфікації. Максименко С.Д. протягом багатьох років очолює спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт в Інституті психології імені Г.С. Костюка, є Головою експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН з психологічних наук. Доктор психологічних наук, професор Павелків Р. В. протягом тривалого періоду входить до складу декількох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. На сьогодні він член діючих спеціалізованих рад: Д 26.453.02 Інституту психології імені Г .С. Костюка НАПН України та Д 26.053.10 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М є членом спеціалізованих рад: Д 48.125.03 Національного університету «Острозька академія» (з 2018 р.) та Д 41.053.03 Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (з 2011р.).

Наукові керівники є засновниками фахових видань України з психології:

 • Психологія : реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету (категорія Б) (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503; збірник індексується в науковометричній базі Index Copernicus).
 • Організаційна психологія. Економічна психологія. Журнал Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України;
 • Психологічний часопис Науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Наукової фундації суспільних наук (La Fondation Maison des sciences de l’homme)  (Франція);
 • Проблеми сучасної психології Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології НАПН України імені Г.С. Костюка.

Наукові керівники аспірантів виконують обов’язки головних редакторів фахових видань (д.психол. наук С. Д. Максименко та д.психол. наук Р. В. Павелків), або є відповідальними редакторами (Н. В Корчакова) чи членами ред. колегій (д.психол. наук Н.О. Михальчук). Науковий керівник проф. Н.О. Михальчук є членом колегій наукових закордонних видань:

 • The Educational Transactional Analysis (ISSN2299-7466; ISSN 2658-1825) (з 2019 і по сьогодні)
 • Cognitive Studies | Études cognitive (фаховий наукометричний журнал бази Scopus (Elsevier) - Варшава (Польща);
 • Youth Voice Journal (YVJ) Secretariat (наукометричний журнал бази Scopus (Elsevier), Англія) з 2020 р. і по сьогодні

Наукові керівники мають досвід організації і проведення наукових досліджень. Під їх керівництвом неодноразово здійснювалася розробка держбюджетної тематики.

Зокрема, під керівництвом д. психол. наук, професор Павелків Р.В. здійснювалася розробка наступних наукових проектів:

 • Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис (Номер державної реєстрації НДР – 0106В000636. Термін виконання – 2006-2008рр.);
 • Розвиток просоціальної поведінки як передумова морального становлення особистості (Номер державної реєстрації НДР: 0112U002043 Термін виконання – 2012-2013рр).

Керівник наукового проекту д.психол. наук Ямницький В.М.

 • Розвиток життєтворчої активності особистості. (Номер державної реєстрації 0109U000499. Термін виконання 2009 – 2010 рр.)
 • Розвиток життєвої компетентності особистості. (Номер державної реєстрації 0111U001029. Термін виконання 2011 – 2012 рр)

Більшість випускників аспірантури працюють на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, частина з них очолює навчальні підрозділи .

 

© 2024 Психологія