Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій України та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. Він забезпечує здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі та на межі галузей, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

Підготовка здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 053 «Психологія» на психолого-природничому факультеті Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється за освітньо-професійною програмою «Психологія».

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Загальний обсяг навчальних занять з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» становить 90 кредитів ЄСТС.

© 2024 Психологія