Демчук Олена Олександрівна

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Кандидат психологічних наук

Профілі:  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4974-3908

Scopus: https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: 

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfReload&preferencesSaved=&SID=D3fgmPAZCsKTSOsYIRi 

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Сфера наукових інтересів:

 • психологічна діагностика,
 • екзистенційна психологія,
 • психологія спорту,
 • психологія сім’ї.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2001 р., вчитель всесвітньої історії та практичний психолог в закладах світи.
 2. Навчалася в аспірантурі (2007-2010 рр.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Стаж роботи: 14 років

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів» (Київ, 2013).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член громадської спілки « Національна психологічна асоціація» професора Леоніда Фокіча Бурлачука (дата реєстрації 27.02.2020, посвідчення № 422).
 • Експерт міжнародних науково-дослідних проектів «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації м. Київ» (дата реєстрації 02.12.2020, посвідчення № 132).
 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» психолого-природничого факультету «Психологічний супровід формування автентичності сімейних цінностей: історична ретроспектива» з 2019 року й дотепер.

Навчальні дисципліни.

 • Основи психодіагностики,
 • Психодіагностика,
 • Загальна психологія,
 • Психологія спорту.

Автор понад 60 публікацій. Основні публікації:

 1. Демчук О.О. Сімейні цінності як парадигма інституту життєдіяльності / О.О.Демчук // Науково-методичний журнал Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Наукова педагогічна думка». – Рівне, 2017. − №.1(89) C. 47-49.
 1. Демчук О.О. Процедурні аспекти тестування у психодіагностиці / О.О.Демчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 2 до Вип.37: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». ─ Випуск 14 ─ К.:Гнозис, 2017. С. 82-88.
 1. Демчук О.О. Життєва компетентність як підґрунтя власної життєвої і професійної успішності / О.О.Демчук, В.В.Лазарчук // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Вип. 7 / упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 71-75. зб. наук. пр. Вип.  / упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 49-54.
 1. Демчук О.О. Використання скрайбінгу як активного методу навчання на заняттях зі студентами спеціальності «Фізичне виховання» / О.О.Демчук, О.О. Ярмощук, В.М. Василюк // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 20127]. – № 1. – Режим доступу: http// journals.uran.ua/apppfo/ – Журнал індексується в Index Copernicus; РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2017 р.).
 2. Демчук О.О.Термінологічний аспект емпатії / О.О.Демчук, І.А.Дружиніна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск Київ–Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». С.95-102.
 3. Демчук О.О. Психологічні особливості особистісних інстанцій підлітка в умовах школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки / О.О.Демчук, В.В.Лазарчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск Київ-Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. С.102-112.
 1. Демчук О.О. Психологічні особливості особистісних інстанцій підлітка в умовах школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки / О.О.Демчук, В.В.Лазарчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск Київ-Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. С.102-112.
 1. Демчук О.О. Педагогічних впливи у спортивних неформальних угрупуваннях як метод соціалізації молоді / О.О.Демчук, Мушкета Радослав, П.В.Кіндрат // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Вип. / упоряд. Р.В. Павелків; ред. кол.: Р.В.Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, – С.179-184.
 2. Демчук О.О. Змістовно-організаційні особливості технології формування життєвої компетентності майбутніх психологів / О.О.Демчук // Науково-методичний журнал Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Наукова педагогічна думка». – Рівне, 2020. − №.4(104) C.42-45.
 3. Демчук О.О. Емоційна напруга та психофізіологічні механізми емоційного реагування в юнацькому віці / О.О.Демчук, В.В.Лазарчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV. Методологія і теорія психології. – Випуск Київ-Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». С. 80-88.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Демчук О.О.Психодіагностичний довідник // Методичний посібник. – Рівне: 2016. − 92с. (5,5 д.а).
 2. Демчук О.О. Життєва компетентність особистості / Монографія. – Рига, Латвія, Європейський союз: 2018р. LAP LAMBERT Academic Publishing 978-613-9-88887-0. – 49с. (3.5 д.а).
 3. Демчук О.О. Кларифікація поняття життєвої компетентності особистості, його детермінанти / О.О.Демчук // Колективна монографія міжнародного україно-польського видання«Інновація в освіті: готуємо майбутнє»Київ, 2019р. European humanities studies: State and Society, С. 44-58 Poland-Ukraine ISSN 2450-6486
 4. Демчук О.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Психодіагностика» (для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 «Психологія»). – Рівне. РДГУ, 2020. с. 19. Схвалено навчально-методичною радою психолого-природничого факультету (протокол № 1 від 11.02.2020)
 5. Демчук О.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Психодіагностика» (для здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта»). – Рівне. РДГУ, 2020. c. 20.
 6. Демчук О.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Психодіагностика» (для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 «Психологія» (Практична психологія)). – Рівне. РДГУ, 2020. с. 19.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Демчук О.О. Життєтворчість особистості як життєва стратегія. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2019. –. с.44-48.
 2. Демчук О. О. Роль емоційного інтелекту в особистісно-професійному зростанні студентської молоді. The 1 st International scientific and practical conference «Eurasian scientific congres» (January 27-28, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – с.469-473.
 3. Демчук О. О. Психологічний конструкт життєвої компетентності особистості. The 2 nd International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects» (January 20-21, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2020. – с.509-515.
 4. Демчук О.О. Рухова активність як фактор формування здоров’я дітей середнього шкільного віку. Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали III Всеукраїнської наукової електронної конференції (м. Київ, 23 жовтня 2020 р.) / Відповід. ред.: Т. М. Булгакова. – Київ, 2020. – с. 92-94.
 5. Демчук О. О. Проблема визначення психологічного змісту компетентності в життєвому циклі особистості. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Університет Григорія Сковороди в м. Переяславі 31 січня 2021 р.) – с. 122-124.
© 2022 Психологія