Рудюк Олег Володимирович

 

Доцент кафедри загальної психології та психодіагностики

Дандидат психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0200-1982

Scopus https: //www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216583646

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=d7GThmMAAAAJ

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сфера наукових інтересів:

 • психологія кризи зайнятості особистості;
 • психологія безробіття і безробітних,
 • методологічні проблеми сучасної психології,
 • планування та дизайн науково-психологічних досліджень,
 • математико-статистичний аналіз даних емпіричних досліджень.

Інформація про вищу освіту:

 1. З 1996 по 2001 рр. – навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті (психолого-природничий факультет, спеціальність «Практична психологія, соціальна педагогіка». 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз» в Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 2013 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології та психодіагностики (Рівненський державний гуманітарний університет).

Стаж роботи: 20

Дисертаційні дослідження: Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи) «Особистісно-смислові детермінанти переживання безробітними професійних криз» (Київ, 2011).

Наукові та професійні досягнення:

 • Забезпечення наукової співпраці з Рівненським міським центром зайнятості в питаннях професійної переорієнтації та перепідготовки безробітної молоді. Активний член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) при Національній Академії педагогічних наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка, Лабораторії організаційної та соціальної психології.
 • Активний учасник організації та проведення наукових і навчальних семінарів, тренінгів психологічного спрямування, тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, Тижнів психології РДГУ (18-22.04.2016 р., 24-28.04.2017 р., 23-27.04.2018 р., 15-19.04.2020 р., 23.04.2021 р.); науково-практичних семінарів для практичних психологів закладів освіти та практикуючих психологів Рівненської області «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині»(30.10.2018, 30.11.2019).
 • Виступає офіційним опонентом дисертаційних досліджень.

Навчальні дисципліни.

 • Експериментальна психологія;
 • Математичні методи у психології;
 • Загальна психологія

Автор понад 50 публікацій. Основні публікації:

 1. Рудюк О.В. Емпірична верифікація смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних / О.В.Рудюк // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред.. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 472–487.
 2. Рудюк О.В. Дослідження змістових характеристик детермінації професійних криз у безробітних / О.В.Рудюк // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред.. колегія : С.Д. Максименко (гол. ред..)]. – К., 2016. – Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 44. – С. 154–160.
 3. Рудюк О.В. Дослідження афективного компоненту переживання кризи зайнятості у безробітних / О.В.Рудюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – Вип. 2. – Том. 2. – С. 153–158.
 4. Рудюк О.В. Дослідження особливостей особистісної структури безробітних./ О.В.Рудюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: зб. наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. – №1 (16), травень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 180–187.
 5. Рудюк О.В. Смислодіяльнісна детермінація переживання кризи у безробітних / О. В. Рудюк // Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 8. – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 234–239.
 6. Рудюк О.В. Факторна модель ціннісної структури суб’єктів освітнього процесу у вищій школі / О.В.Рудюк // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13 / упоряд.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова, В.І. Безлюдна. – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 116–122.
 7. Рудюк О.В. Вплив функціональних его-станів викладачів і студентів вищої школи на систему їх індивідуальних ціннісних пріоритетів / О.В. Рудюк // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. Випуск 17. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. С. 197–206.
 8. Рудюк О.В. Стильові особливості саморегуляції поведінки майбутніх фахівців-психологів / О.В. Рудюк // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 16 / упоряд.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова; ред. кол.: Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова, В.І. Безлюдна. – Рівне: РДГУ, 2021. – С. 128–132.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Рудюк О.В. Розділ «Психологічні аспекти вивчення кризи зайнятості особистості» у колективній монографії «Особистість у контексті морального та професійного зростання» / за ред. Р.В. Павелківа, Н.В. Корчакової. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 192 с. (С. 73-88)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Influence of functional ego-states of lecturers and students at a higher school on the system of their individual value priorities
 2. Pelekh, Y., Rudiuk, O., Pelekh, L., Oksentiuk, N., Sokołowski, D.
 3. Journal of Physical Education and Sportthis link is disabled, 2020, 20, pp. 1009–1021, 141
 4. Fears concerning own future and personal safety strategies of student-athletes
 5. Ivanov, M., Yanitskiy, M., Pelekh, Y., Rudiuk, O., Tomanek, M.
 6. Journal of Physical Education and Sportthis link is disabled, 2021, 21, pp. 2112–2119, 269

 

© 2023 Психологія