V Міжнародна студентська науково – технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 28-29 квітня 2022 р.

Міністерство освіти і науки України,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Маріборський університет (Словенія)
Технічний університет в Кошице (Словаччина)
Каунаський технологічний університет (Литва)
Військова технічна академія ім. Я. Домбровського (Польща)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Університет технологій та економіки імені Хелени Ходковської (Польща)
Луцький національний технічний університет,
Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича,
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Донбаська державна машинобудівна академія

V Міжнародна студентська науково – технічна конференція

ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

28-29 квітня 2022 р.

ТЕРНОПІЛЬ-2022

 

Робота конференції буде проводитися за секціями:

 • культура і мистецтво;
 • гуманітарні науки;
 • соціальні та поведінкові науки;
 • управління та адміністрування;
 • природничі науки;
 • математика та статистика;
 • інформаційні технології;
 • механічна інженерія;
 • електрична інженерія;
 • автоматизація та приладобудування;
 • хімічна та біоінженерія;
 • електроніка та телекомунікації;
 • виробництво та технології;
 • архітектура та будівництво;
 • аграрні науки та продовольство;
 • сфера обслуговування;
 • транспорт.

Засідання секцій буде проходити в режимі відеоконференції.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет: - реєстраційну форму; - тези доповідей; - копію квитанції про оплату. Сума оргвнеску з опублікуванням тез конференції та отриманням електронного збірника матеріалів – 75 грн. До оргвнеску включено витрати на опрацювання матеріалів конференції та організаційні витрати.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, код 05408102 Банк: ДКСУ м. Київ р/р UA 468201720313221004201008829 Призначення платежу: за публікацію тез наукової конференції Stud_2022 (вказати прізвище та ініціали).

Заявку на участь в роботі конференції,  тези (обсягом 1-2 повні сторінки) та копію квитанції необхідно надсилати голові СНТ Окіпному І.Б. до 11.04.2022 р. електронною поштою е-mail: i.okipnyi@gmail.com

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська.

Програмний комітет конференції:

 • П. Марущак (Україна) – голова
 • І. Окіпний (Україна) - науковий секретар
 • Т. Вітенько (Україна)
 • Т. Вухерер (Словенія)
 • В. Гуцайлюк (Польща)
 • Ж.Брезінова (Словаччина)
 • О. Прентковскіс (Литва)
 • Р. Лещук (Україна)
 • Г. Ціх (Україна)
 • А. Зелінська (Польща)
 • В. Яськів (Україна)
 • І. Баран (Україна)
 • Ю. Жилінська (Польща)
 • І. Фура (Польща)
 • Т. Вєжбіцький (Польща)
 • А. Плох (Польща)

Організаційний комітет конференції:

голова

 • І. Окіпний (Україна)

члени

 • В. Дзюра (Україна)
 • Р. Золотий (Україна)
 • Р. Комар (Україна)
 • В. Лазарюк (Україна)
 • В. Сенчишин (Україна)

Вимоги до оформлення заявки учасника конференції:

ЗАЯВКА
на участь в V Міжнародній студентській науково-технічній конференції ТНТУ імені Івана Пулюя
“ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ”

Назва ВНЗ
Назва секції
Назва доповіді
Автор (и) (прізвище, ініціали, група)
Науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)
Прізвище, ініціали доповідача,  дата народження
Адреса доповідача для переписки (телефон), e-mail

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Вирівнювання тексту за шириною. Абзац виконують з відступом 1,27 см. Текст тез доповіді форматувати на аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх сторін. Тип шрифта – Times New Roman Cyr, розмір шрифта – 12 через один інтервал. Формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп'ютері.

 • Файл з електронним варіантом заявки називається за прізвищем автора з додаванням _reg. Приклад: Коцюруба_reg.doc
 • Файл з тезами доповіді — остаточно сформований текст, формули, рисунки та ілюстрації. Файл називається за прізвищем автора. Приклад: Коцюруба.doc

Приклад оформлення тез:

УДК 621.326  (14, Times New Roman Cyr)

Коцюруба М.–ст. гр. МС-21 
(14, Times New Roman Cyr)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
(14, Times New Roman Cyr, курсив)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10
РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, вирівнювання за центром)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Науковий керівник: д.т.н., професор Підгурський М. І. (14Times New Roman Cyr, вирівнювання за центром)
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Kotsyuruba M. (14, Times New Roman Cyr)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University (14, Times New Roman Cyr, курсив)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10
CALCULATION OF UNCERTAIN STRUCTURES UNDER STATIC CONCENTRATED OF EFFORTS
(14 Times New Roman Cyr, напівжирний, вирівнювання по центру)
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10
Supervisor: (14 Times New Roman Cyr, вирівнювання по центру)
ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10

Ключові слова: 2-3 слова (ВИСОТА ШРИФТА 12)
Keywords: 2-3 words (ВИСОТА ШРИФТА 12)

ПРОПУСК РЯДКА З ВИСОТОЮ ШРИФТА 10
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Програма та збірник конференції формується за поданими тезами учасників.

© 2022 Психологія