Широких Анастасія Олегівна

Доцент кафедри вікової та педагогічної психолог

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1338-320X

Scopus https://www.scopus.com/home.uri

Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hTskxoEAAAAJ

Web of Science(WoS) https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1V6pPVQfuLPwiqyYpe&preferencesSaved   

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • Життєве проектування на основі смисложиттєвого пошуку.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський державний гуманітарний університет, 2011 р., психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах.
 2. Навчалася в аспірантурі (2016-2020 рр.) за спеціальністю 053 – Психологія

Стаж роботи: 2 роки

Дисертаційні дослідження: дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) « Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці» (Рівне, 2020).

Навчальні дисципліни.

 • Загальна та соціальна психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія освітньої діяльності
 • Конфліктологія і девіантологія у фізичному вихованні
 • Психологія здоров’я і здорового способу життя

Автор  11 публікацій. Основні публікації

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Широких А. О. Життєве проектування як психологічна категорія. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том ІХ. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. Київ-Ніжин, 2018. Вип. 11. С. 226‒238.
 2. Широких А. О. Самопізнання як передумова ефективності життєвого проектування юнаків. Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ. Рівне, 2018. Вип. 11. С. 183‒188.
 3. Широких А. О. Роль самоактуалізації в життєвому проектуванні особистості. Науковий журнал «Психологія та соціальна робота». Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2019. Вип. 1 (49). С. 143‒158.
 4. Широких А. О. Дослідження стратегій досягнення життєвих цілей юнаків. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe,
 5. Issue 227, Vol. VIII (91). P. 46–48.
 6. Широких А. О. Часові параметри життєвої організації діяльності особистості в умовах реалізації життєвого проекту. Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 12 квітня 2018 р.); ПУ «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. Дніпро: Акцент ПП, 2018. С. 76‒80.
 7. Широких А. О. Здатність до прогнозування як чинник життєвого проектування особистості. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 30 квітня 2020 р.). Переяслав-Хмельницький, 2020. С. 140‒142. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/76/conference_30-30.4.2020.pdf (дата звернення: 07.05.20).
 8. Широких А. О. Психологічний супровід життєвого проектування юнаків у системі професійної освіти. Вектори психології – 2020: матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (Харків, 24 квітня 2020 р.). Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет психології, 2020. С. 43‒46. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792 (дата звернення: 15.05.20).
 9. Широких А. О. Роль самоідентифікації у життєвому проектуванні особистості. Альманах студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки»: матеріали тез доповідей. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 12. С. 157‒158.
 10. Широких А. О. Психологія життєвого проектування: від ретроспективи до футурології [Текст] / А. О. Широких // «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій» (м. Ужгород, 28-29 червня 2019 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. С. 109‒111.
 11. Широких А. О. Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості. Науковий журнал «Молодий вчений». Секція «Психологічні науки». Херсон: вид-тво «Молодий вчений», 2018. Вип. № 8 (60). С. 60‒64.
 12. Широких А. О. Здібності особистості як чинник реалізації життєвого проекту. Теорія і практика сучасної науки: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.). Київ: Міжнародний центр науки і досліджень, 2019. С. 21‒22.
© 2024 Психологія