Камінська Ольга Володимирівна

Професор кафедри загальної психології та психодіагностики

Доктор психологічних наук

Профілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4954-7811

Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ezipJfEAAAAJ

Web of Science(WoS): http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E1PoOHXj5MGD7LQiQMy&excludeEventConfig=ExcludeIfReload

DOI:

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів:

 • психологія залежності;
 • психологія особистості;
 • соціальна психологія.

Інформація про вищу освіту:

 1. Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, 2002 р., психолог, викладач психології.
 2. Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2004 р.,  магістр психології.

Стаж роботи: 16 років

Дисертаційні дослідження:

 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи) «Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці» (Київ, 2008).
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 053 Психологія (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) «Психологічні основи інтернет-залежності молоді» (Одеса, 2016).

Наукові та професійні досягнення:

 • Член Асоціації політичних психологів України (дата реєстрації 2008, посвідчення № 440)
 • Член редколегії збірника наукових праць РДГУ «Психологія: реальність та перспективи» (категорія Б), (Індекс Copernicus).
 • Гарант освітньої програми спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Член науково-технічної ради РДГУ.
 • Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти психолого-природничого факультету РДГУ «Профілактика та корекція інтернет-залежності» з 2018 року й дотепер.
 • Виступає  офіційним опонентом дисертаційних досліджень.
 • Член разової спеціалізованої вченої ради РДГУ ДФ 47.053.003 у 2020-2021 рр.

Навчальні дисципліни.

 • Загальна психологія,
 • організаційна психологія,
 • психологія інтернет-залежності,
 • психофізіологія.

Автор понад 100 публікацій. Основні публікації (беремо із списку за останні 5 років )

 1. Камінська О. В. Психологічні аспекти вивчення іноземної мови в першому класі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2017. Вип. 5. Т. 2.  С. 33-38.
 2. Камінська О. В. Особливості копінг-стратегій у студентів із різним рівнем успішності навчальної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2018. Вип. 51. Т. 1. С. 72-78.
 3. Камінська О.В. Детермінанти виникнення низької самооцінки в молодшому шкільному віці. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2020. №1. Т. 2. С. 34-39.
 4. Камінська О.В. Особисті детермінанти конфліктності в підлітковому віці. Психологія: реальність і перспективи. Рівне, 2020. Вип. 14. С. 84-89.
 5. Камінська О.В. Особливості психоемоційної сфери переселенців із зони антитерористичних операцій. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 2 (18). С. 208-215.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Kaminska O. V. Influence of Gender Behaviour on Peculiarities of Students’ Self-Attitude. Наука і освіта. Одеса, 2017. №9. С. 111-115. (Web of Science)
 2. Камінська О., Стежко Ю., Глєбова Л. Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Психологія. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип.  25(1). С. 147-165. (Web of Science)

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Камінська О.В. Психологія інтернет-залежності: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. 340 с.
 2. Камінська О.В. Психологія інтернет-залежності: теоретичний та практичний аналіз : навчальний посібник. Рівне : Червінко А.В., 2019. 342с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Камінська О. В. Психологічний аналіз професійно важливих якостей педагога. Психологічний часопис. Київ, 2016. №2 (4). Вип. 4.  С. 20-31.
 2. Камінська О. В. Система засобів подолання схильності до інтернет-залежності на основі ресурсного підходу. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2017. Вип. 8. С. 92-96.
 3. Камінська О. В. Психологічні особливості виникнення особистісних деформацій молоді в умовах соціально-політичної нестабільності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2017. Вип. 2. Т. 1. С. 128-133.
 4. Камінська О. В. Особливості психологічного консультування при роботі з інтернет-залежною молоддю. Психологічні перспективи. Луцьк, 2017. Вип. 29. С. 81-92.
 5. Камінська О. В. Роль рефлексії в процесі розвитку самосвідомості юнака. Психологічний часопис. Київ, 2017. №4 (8).  С. 66-76.
 6. Камінська О. В. Вплив суспільно-економічних трансформацій на соціально-психологічну адаптованість студентської молоді. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2017. Вип. 3. Т. 2. С. 165-170.
 7. Камінська О. В. Психологічний аналіз проблеми самопізнання особистості. Психологічний часопис. Київ, 2017. №5 (9). С. 70-79.
 8. Камінська О. В. Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими дітьми. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2017. Вип. 9. С. 48-54.
 9. Камінська О.В. Гендерні відмінності самосприйняття в підлітковому віці. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Київ, 2017. Вип. 40. С. 72-79.
 10. Камінська О. В. Психологічні аспекти вивчення іноземної мови в першому класі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2017. Вип. 5. Т. 2.  С. 33-38.
 11. Камінська О. В. Гендерні відмінності побудови «Я-образу» в ранньому юнацькому віці. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ, 2017. Вип. 21. Кн. 3. Том ІІІ (77). С.267-276.
 12. Камінська О. В., Громик Н. В. Проблема дитячих страхів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців. Психологічний часопис. Київ, 2018. №4 (14). С. 86-105.
 13. Камінська О. В. Особливості копінг-стратегій у студентів із різним рівнем успішності навчальної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2018. Вип. 51. Т. 1. С. 72-78.
 14. Камінська О.В., Дружиніна І.А. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів-психологів під час навчання у ЗВО. Психологія: реальність і перспективи. Рівне, 2019. Вип. 12.  С. 87-93.
 15. Камінська О.В. Детермінанти виникнення низької самооцінки в молодшому шкільному віці. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2020. №1. Т. 2. С. 34-39.
 16. Камінська О.В. Особисті детермінанти конфліктності в підлітковому віці. Психологія: реальність і перспективи. Рівне, 2020. Вип. 14. С. 84-89.
 17. Камінська О.В. Особливості психоемоційної сфери переселенців із зони антитерористичних операцій. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 2 (18). С. 208-215.
 18. 18. Камінська О. В. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагога. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. Рівне, 2017. №1 (17). С. 55-64.
 19. 19. Камінська О. В. Психологічні особливості розвитку педагогічного мислення в умовах ВНЗ. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. Рівне, 2017. №2 (18). С. 47-53.
 20. 20. Камінська О. В. Психологічний аналіз детермінант інтернет-залежності. Інтегровані комунікації. Київ, 2018. Вип. 1 (4). С. 15-20.
 21. 21. Камінська О. В. Особливості формування професійної рефлексії психолога. Актуальні проблеми практичної психології: зб. статей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Суми, 8-9 листопада 2018 р.). Суми, 2018.  С. 31-35.
 22. 22. Камінська О. В. Психолого-педагогічні особливості мотивації до навчання студентської молоді. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. Рівне, 2018. №2 (20). С. 44-51.
 23. Камінська О.В. Психологічні особливості адаптації першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Рівне, 2019. №1 (21). С. 44-54.
 24. 25. Камінська О.В. Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Рівне, 2019. Вип. 2 (22). С. 83-93.

Авторські свідоцтва:

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

© 2023 Психологія